Onsdag

08.00

Registrering & kaffe

Miljö och hållbarhet

AI-nästa fas av industrins digitalisering. Svensk industri i förändring
Peter Wallin, Piia

Efterfrågan på industriell AI ökar i takt med insikterna om de värden som tekniken kan frigöra. Teknikutvecklingen, som för gemene man pågått under ytan det senaste decenniet, blommar ut och kan matchas mot analyser om möjliga ekonomiska effekter och alltmer av praktisk tillämpning och investeringar. Globalt kan utvecklingen leda till stora ekonomiska effekter, och är inte minst betydelsefull om man ser till samhällsutmaningar kopplade till befolkningstillväxt, klimat och miljö.

Framtidens bränslen, vad kan ersätta den fossila råvaran
Olov Öhrman, Preem

HYBRIT – Mot en fossilfri stålproduktion 2045
Nicklas Simonsson,Vattenfall

SSAB, LKAB och Vattenfall tar ansvar för att medverka till det långsiktiga målet att göra Sverige fossilfritt och har därför initierat ett projekt med syfte att lösa koldioxidfrågan i stålindustrin.

Möjligheter och hinder för en klimatneutral processindustri
Anna-Karin Jannasch, RISE

För att Sverige skall nå målet om en klimatneutral processindustri 2045 krävs en kombination av olika åtgärder och radikal förändring snarare än inkrementell utveckling. I denna presentation beskrivs identifierade möjligheter och hinder för att nå denna målbild utifrån ett forskningsinstituts perspektiv, samt hur RISE kan bidra och idag arbetar inom området.

Pyrocell, en ny stark värdekedja för förnybara drivmedel – från skogen till tanken.
Pontus Friberg, Setra

Krav på minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn är utmanande och en förutsättning är tillväxt av förnybara drivmedel.
Pyrocell är ett joint-venture mellan Setra och Preem för produktion av icke fossil pyrolysolja ur svensk skogsråvara för raffinering vid Preems anläggning i Lysekil.
Setra och Preem delar visionen om ett hållbart samhälle.

Hållbar Kemi 2030 – kemiföretagen i Stenugsunds vision för framtiden.
Elin Hermansson, Hållbar Kemi 2030

Kemiföretagen i Stenungsund är Sveriges största kemiindustri. Deras kommande utmaningar delas med många andra: att minska den globala växthuseffekten och nå ett hållbart samhälle. Visionen är att vara navet för produktionen av hållbara kemiprodukter i Sverige och att ha en produktion baserad på återvunna och förnybara råvaror.

Preems väg mot nollutsläpp av CO2
Faraj Tammo, Preem

Preem har inte bara en vision utan ett tydlig mål och riktning för att bli ett klimatneutralt petroleum och biodrivmedelsföretag.  Ett steg i denna riktning är att bygga en CCS, en testpilot anläggning för att fånga in CO2 från en av våra anläggningar. Målet är en fullskalig anläggning som ska vara i bruk hos Preem 2025 .

Återvinning av bildäck, ett steg mot en hållbar framtid.
Olov Ershag, Scandinavian Enviro Systems AB

Presentation av företagets teknik och affärsidé, nuvarande och kommande marknad för återvunnen kimrök och pyrolysolja samt framtida anläggningsprojekt

12.00

Lunch och utställningsbesök

Digitalisering och AI

Digitaliserad projektering i praktiken
Olov Ershag, Scandinavian Enviro Systems AB

Genomgång hur Enviro driver projekt med integrerade digitala verktyg för processimuleing, komponenter, processflödesdiagram, elritnignar, automation/logik och dokumentation
Hur vi upprätthåller kvalitet och konsistent information för alla ingenjörsdicipliner, projektledare, ekonomi och dokumentation för överlämning

AI hos BillerudKorsnäs
Olle Steffner, BillerudKorsnäs

AI applikationer används redan idag inom ett många områden, med transformerande effekter. Vi är bara i början på en accelererande utveckling och vi kan räkna med att all mänsklig verksamhet kommer att beröras och förändras, om än i olika form och vid olika tidpunkter. Hur kommer Massa- och Papperstillverkning att förändras med AI? Står branschen inför disruptiva förändringar? Vad kan vi lära från andra områden? BillerudKorsnäs har sedan 2016 arbetat fokuserat med att identifiera, testa och implementera applikationer av AI, och denna presentation kommer att belysa några av de viktigaste erfarenheterna vi gjort, när ord och visioner skall omsättas till lönsamma och mätbara resultat.

IoT i praktiken
Mattias O’nils, Mittuniversitetet

Mattias O’Nils är professor vid Mittuniversitetet i Sundsvall där han leder forskningsprogrammet Sensible Things that Communicate. Mattias presenterar praktiska tillämpningar inom realtidsbearbetning av video samt trådlösa visuella sensornätverk för miljöövervakning.

Applicerad AI inom Nouryon
Stefan Malmsten, Nouryon

Hur ser ett globalt multinationellt kemiföretag som Nouryon på AI? Vart ser man värdet, hur tar man sig an tekniska utmaningar, och hur ska organisationen anpassas till nya tekniska möjligheter och utmaningar? Föredraget kommer kretsa kring ett konkret case där man använder AI för att dels optimera produktionseffektivitet men samtidigt hur man överordnat optimerar den totala produktionen baserat på energimarknaden i nära realtid. Hur tog man sig an resan från idestadie till full drift, vilka tekniska lösningar har nyttjats typ IoT plattformar, val av AI teknologi, Cyber Security, externa kontra interna roller i projektet, projekt metodik, samt synen på att kunna skala dessa lösningar industriellt.

Problemlösning med hjälp av AI
Johannes Holmberg, Calejo

Vad är egentligen AI och kommer det sig att AI inom industrin förutspås ha mer än den dubbla effekten på produktiviteten jämfört med något annat tekniksprång genom tiderna? Hur kan dagens AI-teknik skapa värde inom industrin? Vilka är fördelarna med en digital tvilling av en komplex proces och en hybridmodell som både innehåller traditionell matematisk modellering och AI-teknik. Hur stort är behovet av datainsamling och hur får man in ”magkänslan” från en erfaren operatör i en digital modell? Vi får en djupdykning i konkreta projekt från processindustrin för att belysa potentialen med AI-teknik, men även de utmaningar vi står inför just nu och vad kommer att hända med industriell AI inom 5 år.

Parallella utbildningsspår

Begränsat antal platser, föranmälan möjligt

Utbildning: Analys

Marit Jerpenberg, Alnab
Kjell Norrby, Alnab
Christin Hedman, Kurita
Per Axel Hellman, Alnab

NOx-mätning:
Genomgång av gasberedning och vad som kan vara viktigt att tänka på. Olika mätyprinciper för att mäta NOx. Förändringar inom nya NOx-lagstiftningen NFS1016:13 och nya kravet på noll & spannkontroll. Val av teknik och vad tänka på för att uppfylla EN14181 och nya lagstiftningen NFS2016:13.

Mätning av Kvicksilver(Hg):
Nya kraven i EN14181 gällande kommande krav på att mäta Hg

Stoft – och flödesmätning på rökgaser:
Vad tänka på vid val av teknik och kalibrering av stoft och rökgasflödesmätare.

Pannkemi:
Aspekter med kemikalier och vattenbehandling för olika pannanläggningar,skötsel och underhåll, förekommande risker samt koppling till gällande guidelines.

Pannövervakning:
Exempel på lösningar och utrustning för ytavblåsning,ledningsförmågemätning, chockblåsning samt kondensatövervakning

Utbildning: Flödesmätning

Anders Andersson

En grundläggande utbildning i mätteknik där mätmetoder , noggrannhet och enheter är temat.

Anders är en av de ledande i landet vad det gäller mätteknik och flödesmätning i synnerhet. Han är dessutom President i ISA Sweden section. 

17.00

Utställarkväll

19.00

Konferensmiddag

Middag med prisutdelning och underhållning.